28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce.

         W maju 2008 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie rozpoczął realizację projektu systemowego w ramach  Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program będzie kontynuowany w 2009 roku.

Udział w projekcie w 2009 r. weźmie:

 •     młodzież (trzy osoby) w wieku 15 – 25 lat oraz ich najbliższe otoczenie (rodziny),
 •     rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi - (4 rodziny)

W ramach projektu  przeprowadzimy:

 •      diagnostykę psychologiczną
 •      terapię psychologiczną (indywidualną  i grupową dla rodzin)
 •      treningi umiejętności psychospołecznych dla młodzieży
 •      terapię grupową - szkołę dla rodziców
 •      wsparcie asystenta rodzinnego

Ponadto sfinansujemy:

 •      zajęcia i wyjazdy wakacyjne dla młodzieży
 •      zajęcia pozaszkolne związane z uzupełnieniem braków powodujących trudności edukacyjne
 •      wyjazd dwudniowy warsztatowy – studyjny (fotogaleria)

Uczestnictwo w projekcie pozwoli :

 •      zwiększyć  umiejętności wchodzenia w role społeczne w zależności od wieku, przeciwdziałać bezradności, wpływowi destruktywnych grup rówieśniczych, rozpoznawania pozytywnych wzorców
 •      zwiększyć motywację do uzupełnienia wykształcenia gwarantującego „lepszą przyszłość”
 •      zwiększyć motywacje do zachowania prawidłowych relacji w rodzinie, szkole, grupach rówieśniczych
 •      zwiększyć  umiejętności komunikowania się w rodzinie, kształtowania więzi  opartych na wzajemnym szacunku, prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego