Informacja na temat projektu systemowego współfinansowanego ze środków EFS Poddziałanie 7.1.1 pt. Integracja społeczna w gminie Karczew „Dajemy szansę"

W 2011 r Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie przystąpił po raz czwarty do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt pt. „Integracja społeczna w gminie Karczew „Dajemy szansę" skierowany jest do rodzin w których występują problemy opiekuńczo- wychowawcze lub rodzin w kryzysie, które korzystają z różnych form pomocy MGOPS Karczew.

Informacja o rekrutacji przekazywana była klientom przez pracowników socjalnych w czasie wywiadów środowiskowych oraz była wywieszona na tablicy informacyjnej MGOPS Karczew.

W lutym 2011 roku odbyła się rekrutacja wśród osób, które wyraziły chęć udziału w projekcie. Wybrano 9 rodzin dla których zaplanowano następujące formy wsparcia w ramach aktywnej integracji (od marca do listopada 2011):

  • terapia indywidualna psychologiczna (dla dzieci i dorosłych)
  • terapia rodzinna
  • asysta rodzinna
  • interwencja systemowa rodzinna
  • wyjazd studyjny
  • korepetycje

Dodatkowo rodziny będą mogły skorzystać z pomocy finansowej w ramach podpisanych kontraktów socjalnych.

Informacje o projekcie uzyskać można od pracowników Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie