W 2013 roku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie przystąpi po raz szósty do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt pt. „Integracja społeczna w gminie Karczew „Dajemy szansę" skierowany jest do rodzin w których występują problemy opiekuńczo- wychowawcze lub rodzin w kryzysie, które korzystają z różnych form pomocy MGOPS w Karczewie.
Rekrutacja do projektu rozpoczyna się w lutym 2013 roku. Przewidziany jest udział 14 rodzin. W ramach projektu planujemy następujące formy wsparcia w ramach aktywnej integracji:

 •  terapia indywidualna psychologiczna (dla dzieci i dorosłych),
 •  terapia rodzinna,
 •  asysta rodzinna,
 •  interwencja systemowa rodzinna,
 •  wyjazd studyjny,
 •  korepetycje.

Praca z rodzinami odbywać się będzie na podstawie podpisanych wcześniej kontraktów socjalnych.
Zajęcia w ramach aktywnej integracji trwać będą od marca do listopada 2013 roku z przerwą wakacyjną.
W 2012 roku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie rozpoczął współpracę ze Stowarzyszeniem „W stronę słońca" w ramach którego powstała świetlica środowiskowa mieszcząca się w Budynku Parafialnym przy ul. Bielińskiego 1 w Karczewie. W 2013 r. planujemy objąć świetlicę działaniami Programu Aktywności Lokalnej (PAL), przewidujemy:

 • cykl wycieczek edukacyjnych,
 • edukację zdrowotną,
 • imprezę integracyjną,
 • trening umiejętności społecznych,
 • korepetycje,
 • zajęcia dla rodziców.

W 2013 r. wsparciem objętych zostanie 20 dzieci z rodzicami.


Szczegółowe informacje na temat działania świetlicy osobiście lub telefonicznie udziela Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej- P. Bożenna Witak