W 2014 roku Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie przystąpi po raz szósty do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt pt. „Integracja społeczna w gminie Karczew „Dajemy szansę" skierowany jest do rodzin w których występują problemy opiekuńczo- wychowawcze lub rodzin w kryzysie, które korzystają z różnych form pomocy MGOPS w Karczewie.

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się w lutym 2014 roku. Przewidziany jest udział 17 rodzin. W ramach projektu planujemy następujące formy wsparcia w ramach aktywnej integracji:

  • terapia indywidualna psychologiczna (dla dzieci i dorosłych),
  • terapia rodzinna,
  • asysta rodzinna,
  • interwencja systemowa rodzinna,
  • wyjazd studyjny,
  • korepetycje w tym z języka angielskiego i matematyki.

Praca z rodzinami odbywać się będzie na podstawie podpisanych wcześniej kontraktów socjalnych. Zajęcia w ramach aktywnej integracji trwać będą od marca do listopada 2014 roku z przerwą wakacyjną. Informacje na temat projektu udzielają pracownicy socjalni MGOPS: Martyna Brojek i Dorota Bekalska osobiście lub telefonicznie : 22 780 94 61

W ramach projektu od 2012 r Miejsko Gminny - Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie realizuje również program PAL w świetlicy środowiskowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie „W stronę słońca" . Świetlica mieści się przy Budynku Parafialnym przy ul. Bielińskiego 1 w Karczewie. W ramach PAL odbywają się różne zajęcia w tym: cykl wycieczek edukacyjnych, edukacja zdrowotna, imprezy integracyjne, trening umiejętności społecznych, korepetycje, zajęcia dla rodziców. W 2014 roku wsparciem objętych zostanie 20 dzieci z rodzicami. Szczegółowe informacje na temat działania świetlicy osobiście lub telefonicznie udziela Kierownik.