Szanowni Państwo!

Oficyna Profilaktyczna z Krakowa na zlecenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie realizuje „Diagnozę zjawiska przemocy”. W związku z tym prosimy o uzupełnienia anonimowej ankiety, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy naszej Gminy.

Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy będą mieli możliwość wypełnić anonimową ankietę bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu.

Link do ankiety:

https://karczewmieszk.webankieta.pl/

Link do ankiety dla pracowników:

https://karczewpracownicy.webankieta.pl/

Zgodnie z wytycznymi Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży udostępniamy na stronie wykaz ośrodków śrdowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci młodzieży, udzielajace pomocy blisko miejsca zamieszkania rodziny.

Link do strony i wykazu: https://www.gov.pl/web/zdrowie/rozpoczecie-dzialalnosci-osrodkow-i-stopnia-referencyjnego

1 lipca 2019 r. zacznie obowiązywać nowa wersja programu Rodzina 500 plus. Prezydent podpisał nowelizację ustawy, która rozszerza zakres finansowego wsparcia. Najistotniejsza zmiana zakłada, że pieniądze będą przysługiwać bezwzględnie na wszystkie dzieci do 18. roku życia. Ale to nie jedyna modyfikacja. Poniższej przedstawiamy te najważniejsze.
500 plus na każde dziecko bez kryterium dochodowego
Od 1 lipca 2019 r.: 500 zł będzie przysługiwać na wszystkie dzieci do 18. roku życia. Nie będzie istnieć kryterium dochodowe. Oznacza to, że świadczenie będzie należeć się każdej rodzinie posiadającej dzieci, bez względu na jej dochody.
Do tej pory: Świadczenie w wysokości 500 zł przyznawane jest na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze wypłacane jest wyłącznie po spełnieniu określonych kryteriów dochodowych, które zakładają, że kwota dochodów na osobę w rodzinie nie może przekraczać miesięcznie 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku rodziny, której członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością.
2. Wypłata pieniędzy wstecz
Od 1 lipca 2019 r.: Od momentu narodzin dziecka rodzice będą mieli trzy miesiące na złożenie wniosku. Przykładowo, jeśli dziecko urodziło się w sierpniu, a wniosek złożyli dopiero w październiku, otrzymają świadczenie z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.
Do tej pory: Świadczenie jest przyznawane dopiero od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, także w przypadku nowonarodzonych dzieci. Nie następuje wyrównanie.
W 2019 roku wnioski będzie można składać w dwóch formach: w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r., a w wersji elektronicznej – od 1 lipca 2019 r.
Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze
Pliki do pobrania:
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

więcej na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus