1 lipca 2019 r. zacznie obowiązywać nowa wersja programu Rodzina 500 plus. Prezydent podpisał nowelizację ustawy, która rozszerza zakres finansowego wsparcia. Najistotniejsza zmiana zakłada, że pieniądze będą przysługiwać bezwzględnie na wszystkie dzieci do 18. roku życia. Ale to nie jedyna modyfikacja. Poniższej przedstawiamy te najważniejsze.
500 plus na każde dziecko bez kryterium dochodowego
Od 1 lipca 2019 r.: 500 zł będzie przysługiwać na wszystkie dzieci do 18. roku życia. Nie będzie istnieć kryterium dochodowe. Oznacza to, że świadczenie będzie należeć się każdej rodzinie posiadającej dzieci, bez względu na jej dochody.
Do tej pory: Świadczenie w wysokości 500 zł przyznawane jest na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze wypłacane jest wyłącznie po spełnieniu określonych kryteriów dochodowych, które zakładają, że kwota dochodów na osobę w rodzinie nie może przekraczać miesięcznie 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku rodziny, której członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością.
2. Wypłata pieniędzy wstecz
Od 1 lipca 2019 r.: Od momentu narodzin dziecka rodzice będą mieli trzy miesiące na złożenie wniosku. Przykładowo, jeśli dziecko urodziło się w sierpniu, a wniosek złożyli dopiero w październiku, otrzymają świadczenie z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.
Do tej pory: Świadczenie jest przyznawane dopiero od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, także w przypadku nowonarodzonych dzieci. Nie następuje wyrównanie.
W 2019 roku wnioski będzie można składać w dwóch formach: w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r., a w wersji elektronicznej – od 1 lipca 2019 r.
Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze
Pliki do pobrania:
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

więcej na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

TERMINY   SKŁADANIA   WNIOSKÓW

OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019

 1. 1.Od 1 lipca 2018 r. - wnioski składane w formie elektronicznej drogą internetową

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

- fundusz alimentacyjny

- świadczenie wychowawcze ( 500 + )

- świadczenie Dobry start (300+)

 1. 2. Od 1 sierpnia 2018 r. - wnioski składane w formie papierowej w siedzibie MGOPS w Karczewie

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

- fundusz alimentacyjny

- świadczenie wychowawcze ( 500 + )

- świadczenie Dobry start (300+)

____________________________________________________________________________

 TERMINY   USTALANIA   PRAWA   DO   ŚWIADCZEŃ

ORAZ   WYPŁATA   ŚWIADCZEŃ

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

 1. 1.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października
 2. 2.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 1 września do dnia 30 września , ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada .
 3. 3.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 1 października do dnia 31 października , ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia.
 4. 4.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 1 listopada do dnia 30 listopada , ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 stycznia .
 5. 5.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 1 grudnia do dnia 31 stycznia , ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

 1. 1.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października.
 2. 2.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 1 września do dnia 30 września , ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada .
 3. 3.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 1 października do dnia 31 października , ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia.
 4. 4.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 1 listopada do dnia 30 listopada , ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 stycznia .
 5. 5.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 1 grudnia do dnia 31 stycznia , ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego.

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

 

 1. 1.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada
 1. 2.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 1 września do dnia 31 października , ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
 1. 3.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 1 listopada do dnia 31 grudnia , ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego.

ŚWIADCZENIE "DOBRY START"

 Ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września.