Od 1 października 2015 r. rosną kryteria uprawniające do pomocy społecznej i wysokość zasiłków.
Co trzy lata odbywa się weryfikacja progów dochodowych uprawniających do pomocy społecznej i wysokości samych świadczeń. W trakcie tegorocznej weryfikacji rząd zdecydował o podniesieniu kryteriów i świadczeń. Podwyżka wejdzie w życie od 1 października.
CO SIĘ ZMIENI?
Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wzrośnie:

  • • o 92 zł do 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
  • • o 58 zł do 514 zł dla osoby w rodzinie

Dzięki temu więcej osób potrzebujących uzyska dostęp do świadczeń.
Podwyższone zostaną także same świadczenia:

  • • maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł;
  • • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł;
  • • pomoc pieniężna na usamodzielnienie się, kontynuowanie nauki i do zagospodarowania w formie rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł na 1 722 zł;
  • • świadczenie na utrzymanie i pokrycie wydatków na naukę języka polskiego do cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy wzrośnie z 1 260 zł do 1 335 zł;