Karczew, dnia 7 sierpnia 2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia
„ Usługi biegłych sądowych w zakresie wykonania badań i wydania opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu"

1. Zamawiający:

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KARCZEWIE
UL.WARSZAWSKA 28, 05-480 KARCZEW
NIP 532 16 10 650
TEL. 22 780 94 61

2. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej pisemnej opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień - każdy w zakresie swojej specjalności), w przedmiocie uzależnienia od alkoholu u osób wskazanych przez Zamawiającego na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karczewie w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę.
2. Opinia powinna być sporządzona zgodnie z zasadami określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
3. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
4. Wykonawca osobiście będzie wzywał osobę skierowaną przez GKRPA w Karczewie na przeprowadzenie badania.
5. Opinia w przedmiocie uzależnienia od alkoholu zostanie sporządzona do 30 dni od daty otrzymania zlecenia przez Zamawiającego.
6. Wynagrodzenie za przeprowadzenie jednego badania i sporządzenie opinii powinno być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, m.in. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagradzania
biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobów dokumentowania wydatków niezbędnych do wydawania opinii w postępowaniu cywilnym.
II. Kryterium oceny ofert:
Cena - 100%
III. Wymagania stawiane wykonawcy:
O zamówienie mogą ubiegać się:
- Wykonawcy wpisani na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym,
- jednostki organizacyjne, pod warunkiem przedstawienia dokumentu potwierdzającego umowę lub dysponowanie personelem wpisanym na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym,
- przeprowadzą badania w miejscu oddalonym od siedziby Zamawiającego nie większej niż 20 km.
IV. Termin wykonania zamówienia:
Od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2019 roku.
V. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
1. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 6 września 2019 r. do godz. 1600 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie, ul. Warszawska 28 pokój nr 7.
2. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
- ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
- na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz napis: oferta cenowa pn: „Usługi biegłych sądowych w zakresie wykonania badań i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu",
- cena dotyczy jednego badania oraz sporządzenia wspólnej opinii,
- ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
- oferta ma być napisana w języku polskim,
3. Oferty cenowe otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będą rozpatrywane.
VI. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
Formularz ofertowy wg załączonego wzoru - zał. Nr 1.
VII. Inne istotne warunki zamówienia:
1. Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą oferującym najkorzystniejszą cenę w terminie ustalonym przez Zamawiającego, nieprzekraczającym terminu 30 czerwca 2019 r. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
2. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej MGOPS, zaś Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie powiadomiony telefonicznie.
VIII. Zamawiający ma prawo wykluczyć Wykonawcę i/lub odrzucić jego ofertę jeżeli Wykonawca/oferta nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego.
IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podania przyczyny.

W załączeniu:

• Załącznik Nr 1 Wzór formularza ofertowego
• Załącznik Nr 2 Wzór umowy

FORMULARZ OFERTOWY
dotyczący zadania „Usługi biegłych sądowych w zakresie wykonania badań i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu"
1. Wykonawca (psycholog albo specjalista psychoterapii uzależnień - biegły sądowy)
Imię i nazwisko:
Adres:
NIP
2. Wykonawca (lekarz psychiatra - biegły sądowy)
Imię i nazwisko: ,
Adres:
NIP
Niniejszym oferujemy wykonanie usługi, zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu
i opracowaniami technicznymi za kwotę:
• netto: PLN
• podatek VAT w %
• brutto: PLN
słownie brutto:

Oświadczenie Wykonawcy:
2.1 Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym.
2.2 Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty.
2.3 Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty jej złożenia.
(miejscowość, data) (podpis)

UMOWA Nr
zawarta w dniu ................. 2019 r. pomiędzy:
• Gminą Karczew z siedzibą w (05-480) Karczewie, ul. Warszawska 28, NIP 532-19-62-030, REGON 013269226,
którą reprezentuje Bożenna Witak – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-łecznej w Karczewie, ul. Warszawska 28, działający z upoważnienia Burmistrza Karczewa,
przy czym zadania Gminy Karczew w zakresie przedmiotowej umowy wykonuje MGOPS w Karczewie jako jednostka gminna w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usługzwaną dalej Zamawiającym
a

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą".
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póśn. zm.)zostala zawarta umowa następującej treści:
§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sporządzenie pisemnych opinii w zakresie psychoterapii uzależnień i w zakresie psychiatrycznym w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karczewie na podstawie badania i dostarczonych dokumentów stosownie do wymogów określonych przepisami prawa.
2. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia pisemnej opinii w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zlecenia przez Zamawiającego.
3. W przypadku braku możliwości zrealizowania przedmiotu niniej szej umowy w terminie określonym w ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego z pisemną prośbą o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy i wskazanie nowego terminu wykonania przedmiotu umowy.
§2
Termin wykonania umowy określa się od dnia do dnia 31 grudnia 2019 roku.
§3
Tytułem wynagrodzenia za sporządzenie opinii w zakresie badania specjalisty psychoterapii uzależnień/badania psychiatrycznego, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości
zł brutto (słownie: ) za jedną opinię, płatne w terminie 14 dni,
po dostarczeniu opinii i przedłożeniu faktury lub rachunku do MGOPS w Karczewie.
Dane do wystawienia faktury:
Nabywca : Gmina Karczew, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew, NIP: 532-19-62-030
Odbiorca: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie, ul. warszawska 28, 05-480 Karczew

§4

Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z dwutygodniowym pisemnym wypowiedzeniem.
§5
W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 1 ust. 2 z zastrzeżeniem ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 2% wynagrodzenia określonego w § 3 za każdy dzień opóźnienia.
§6
Wykonawca nie może powierzyć wykonania prac wymienionych w umowie innej osobie bez zgody Zamawiającego.
§7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający: Wykonawca: