MGOPS w Karczewie informuje, że z początkiem roku 2021 weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Zainteresowanych Państwa skorzystaniem z tej formy wsparcia informujemy, że wnioski można składać do 31 marca 2021 r.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu. Przysługuje osobom spełniającym łącznie poniższe warunki:

 • 1) są najemcami lub podnajemcami lokali mieszkalnych i najmowały albo podnajmowały lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.,
 • 2) zostanie im przyznany dodatek mieszkaniowy,
 • 3) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.
 • 4) nie przysługiwał im wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

• Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”, zwanej dalej „adnotacją”. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek z adnotacją złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

• Warunek, o którym mowa w pkt 1, uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek z adnotacją przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany przez najemcę w dniu 14 marca 2020 r.

Gdzie można złożyć wniosek?

W MGOPS w Karczewie, od poniedziałku do piątku, w godzinach: w poniedziałki od 10:00 do 18:00 od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00. Ponadto informujemy, że nie ma możliwości składania wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu drogą elektroniczną.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) znowelizowana ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11).

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 21.06.2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.), reguluje zasady i tryb przyznania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach i Rozprządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz.U. Nr 156 z 2001r poz.1817/.

DODATEK MIESZKANIOWY PRZYSŁUGUJE
Osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny:
1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
2. osobom mieszkającym w lokalach, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
3. osobom zajmującym lokale w budynkach stanowiących ich własność oraz właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym w zawiązku z tym określone koszty;
5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny;

DOCHÓD
Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:
1. 175 % kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym – obecnie jest to 1540,78 zł brutto:
2. 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym – obecnie jest to 1100,56 zł brutto.
Za dochód uważa się wszelkie przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe i chorobowe.
Do dochodu nie wlicza się :
1. dodatków dla sierot zupełnych,
2. zasiłków pielęgnacyjnych,
3. zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
4. jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej
5. dodatku mieszkaniowego,
6. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
7. jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
8. dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
9. pomocy w zakresie dożywiania
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.


POWIERZCHNIA MIESZKANIA

Przy staraniach o dodatek mieszkaniowy ważny jest metraż lokalu.
Według ustawy, powierzchnia normatywna, do której naliczany jest dodatek mieszkaniowy, wynosi odpowiednio:

 •  35 m2 dla 1 osoby;
 •  40 m2 dla 2 osób;
 •  45 m2 dla 3 osób;
 •  55 m2 dla 4 osób;
 •  65 m2 dla 5 osób;
 •  70 m2 dla 6 osób;
 •  jeżeli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności . Dodatek mieszkaniowy przysługuje również wtedy, gdy powierzchnia użytkowa lokalu przekracza powierzchnię normatywną, ale nie więcej niż:

 •  30 proc. lub
 •  50 proc. pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 proc.

liczba domowników

powierzchnia normatywna

przekroczenie powierzchni o 30 proc.

przekroczenie powierzchni o 50 proc.

1 osoba

 35 m2

 45,50 m2

 52,50 m2

2 osoby

 40 m2

 52,00 m2

 60,00 m2

3 osoby

 45 m2

 58,50 m2

 67,50 m

4 osoby

 55 m2

 71,50 m2

 82,50 m2

5 osób

 65 m2

 84,50 m2

 97,50 m2

6 osób

 70 m2

 91,00 m2

 105,00 m2

 

DOKUMENTY
1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wyszczególnienie wydatków za mieszkanie za miesiąc w którym składany jest wniosek, potwierdzone przez zarządcę domu.
2. Deklaracja o wysokości dochodów wszystkich osób mieszkających:
• zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy członków gospodarstwa domowego za 3 miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku (formularze zaświadczeń do pobrania w OPS))
• oświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego– dotyczy osób uzyskujących dochody z prac dorywczych,działalności gospodarczej otrzymujących pomoc od rodziny, dobrowolne alimenty lub inne dochody
• trzy ostatnie odcinki renty bądź emerytury lub aktualna decyzja z ZUS;
• decyzja przyznająca świadczenia rodzinne / fundusz alimentacyjny lub
wyrok sądowy orzekający alimenty.
• zaświadczenie o wysokości stypendium (socjalnego, naukowego) lub o niepobieraniu stypendium – dotyczy studentów;
• kserokopia ostatniego rachunku rozliczeniowego za energię elektryczną w przypadku osób mieszkających w lokalach bez centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego, potrzebna do obliczenia ryczałtu na zakup opału.

GOSPODARSTWO DOMOWE
Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.
WYDATKI NA MIESZKANIE
Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 •  15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym ,
 •  12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4 osobowym,
 •  10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Do wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na utrzymanie mieszkania nie wlicza się

 •  opłat za gaz przewodowy,
 •  energię elektryczna,
 •  ubezpieczeń,
 •  podatku od nieruchomości,
 •  opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO


Dodatek przyznawany jest decyzją administracyjną na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku . Wysokość dodatku nie może być niższa od 2 % najniższej emerytury i wyższa od 50%opłat przypadających na powierzchnię normatywną lokalu mieszkalnego. Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu wydania decyzji. Kwota przyznanego dodatku mieszkaniowego przekazywana jest na konto zarządcy, natomiast wnioskodawca pomniejsza opłaty mieszkaniowe o jego wysokość. Decyzję o przyznanie dodatku mieszkaniowego wydaje się w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.


WNIOSKI O PRZYZNANIE DODATKÓW MIESZKANIOWYCH POBIERA SIĘ i SKŁADA W MGOPS w KARCZEWIE
ul. WARSZAWSKA 28 pok. nr 3 TEL. 22-780-94-61