Podstawa prawna:

  1. 1.Ustawa z dnia 7 września 2007r. r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tekst jednolity (Dz. U. z 2009 Nr. 1 poz. 7 z późniejszymi zmianami)
  2. 2.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 136 poz. 855)

Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

1) do ukończenia 18 roku życia albo,

2) do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej

3) w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności- bezterminowo.

Osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeśli osoba uprawniona:

1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;

2. jest pełnoletnia i posiada własne dziecko;

3. zawarła związek małżeński;

Kryteria i warunki udzielania pomocy:

            Warunkiem przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest bezskuteczność egzekucji. Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych w kwocie aktualnie zasądzonych alimentów, bez względu na wielkość zaległych zobowiązań dłużnika wobec osoby uprawnionej; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

a) braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą

            Osoby ubiegające się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego muszą spełniać kryterium dochodowe – miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 725,00 zł netto, bez względu na to, czy w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

            Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł.


 

Tryb załatwienia sprawy:

            Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy złożyć do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

            Decyzję o ustaleniu prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydaje się w ciągu jednego miesiąca od daty wpływu wniosku. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją w ośrodku pomocy społecznej, do końca okresu świadczeniowego.

Okres świadczeniowy trwa od 1 października do 30 września.

Uwaga:

W przypadku gdy świadczenie z funduszu alimentacyjnego dochodzone są od dłużnika alimentacyjnego zamieszkałego za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, osoba mająca prawo do świadczeń alimentacyjnych składa do ośrodka pomocy społecznej wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z informacją sądu okręgowego o stanie egzekucji lub zaświadczeniem zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych za okres dwóch ostatnich miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Wymagane dokumenty:

Prawidłowo wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz:

1) kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie (oryginał do wglądu),

2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,

3) kserokopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej (oryginał do wglądu),

4) oryginał zaświadczenia szkoły lub szkoły wyższej w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia, potwierdzające fakt kontynuowania nauki,

5) zaświadczenia o dochodzie członków rodziny, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, uzyskanym w roku poprzedzającym okres świadczeniowy, zawierający informację o wysokości przychodu, dochodu, składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu, składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od dochodu i wysokości należnego podatku,

6) oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku poprzedzającym okres świadczeniowy,

7) oświadczenia o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w roku poprzedzającym okres zasiłkowy,

8) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierającego informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych,

9) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych w roku poprzedzającym okres świadczeniowy,

10) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów (np. otrzymywanego w roku poprzedzającym okres świadczeniowy stypendium),

11) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

12) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

13) informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:

a) brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub

b) brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

14) zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku poprzedzającym okres zasiłkowy,

15) kserokopia umowy dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (oryginał do wglądu),

16) kserokopia umowy zawartej w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną (oryginał do wglądu),

17) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

18) oryginał zaświadczenia o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w roku poprzedzającym okres zasiłkowy,

19) oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny,

20) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

21) kserokopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację (oryginał do wglądu),

22) kserokopia aktu zgonu małżonka (oryginał do wglądu),

23) oryginał zaświadczenia z zakładu karnego w przypadku pobytu małżonka wnioskodawcy w zakładzie karnym,

24) zaświadczenie właściwej jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia małżonka, a w przypadku cudzoziemców właściwej instytucji, w przypadku gdy małżonek rodzica osoby, na którą jest składany wniosek o świadczenia zaginął,

25) upoważnienie pełnoletniej osoby uprawnionej do reprezentowania jej przez wnioskodawcę w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

26) w przypadku stałego zameldowania poza terenem Otwocka lub braku zameldowania, należy przedłożyć dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w Otwocku,

27) informacja o imieniu i nazwisku, wieku, miejscu zamieszkania, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych do alimentacji względem osoby uprawnionej.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie przy ul. Warszawskiej 28 w pokoju Nr 2

tel. 22 780-62-00

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 9.00-17.00

wtorek, środa, piątek 9.00-16.00

czwartek – nie przyjmujemy interesantów

 

przerwa 12.00-12.30