Get Adobe Flash player

logotyp projekt 2018

Podstawa prawna:

  1. 1.Ustawa z dnia 7 września 2007r. r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tekst jednolity (Dz. U. z 2009 Nr. 1 poz. 7 z późniejszymi zmianami)
  2. 2.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 136 poz. 855)

Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

1) do ukończenia 18 roku życia albo,

2) do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej

3) w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności- bezterminowo.

Osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeśli osoba uprawniona:

1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;

2. jest pełnoletnia i posiada własne dziecko;

3. zawarła związek małżeński;

Kryteria i warunki udzielania pomocy:

            Warunkiem przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest bezskuteczność egzekucji. Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych w kwocie aktualnie zasądzonych alimentów, bez względu na wielkość zaległych zobowiązań dłużnika wobec osoby uprawnionej; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

a) braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą

            Osoby ubiegające się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego muszą spełniać kryterium dochodowe – miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 725,00 zł netto, bez względu na to, czy w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

            Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł.

**Czytaj więcej: **Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

pdfustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

pdfrozporządzenie