1. 1.Należy zgłosić się do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie do pracownika socjalnego prowadzącego dany rejon
  2. 2.Pracownik socjalny w ciągu dwóch tygodni od momentu złożenia wniosku o pomoc, odwiedza osobę lub rodzinę w miejscu zamieszkania lub pobytu, przeprowadzając wywiad środowiskowy
  3. 3.Należy przedstawić dokumenty zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

 

Wymagane dokumenty:

 

         wniosek o pomoc

         dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość

         w przypadku osoby niepełnosprawnej: Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Orzeczenie z ZUS

         zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o dochodzie netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o pomoc

         aktualna decyzja dotycząca przyznania renty lub emerytury z ZUS

         Zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych

         oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu przez dziecko nauki oraz oświadczenie, że dziecko nie otrzymuje pomocy materialnej ze szkoły

         decyzja lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o figurowaniu w ewidencji osób bezrobotnych i o wysokości zasiłku dla bezrobotnych (kwota netto)

         oświadczenie o wysokości innych dochodów

         oświadczenie o stanie majątkowym (dokument u pracownika socjalnego)

         dokumenty potwierdzające przyznanie świadczeń rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnego oraz Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

         inne, o których poinformuje pracownik socjalny podczas wywiadu środowiskowego

Decyzje

Na podstawie wywiadu środowiskowego i zebranej dokumentacji, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej podejmuje decyzję o przyznaniu bądź odmowie świadczenia.

Od decyzji można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.