Informuję, że z dniem 1 października 2015 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1058) kryterium dochodowe dla:

  •  osoby samotnie gospodarującej będzie wynosić 634 zł.
  •  dla osoby w rodzinie 514 zł.

Maksymalna kwota zasiłku stałego została określona w wysokości 604 zł.
Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego to 288 zł.

Bożenna Witak
kierownik MGOPS
w Karczewie

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej a także cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terenie RP posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

     Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

–    ubóstwa,
–    sieroctwa,
–    bezdomności,
–    bezrobocia,
–    niepełnosprawności,
–    długotrwałej lub ciężkiej choroby,
–    przemocy w rodzinie,
–    potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
–    potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
–    bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych lub niepełnych,
–    brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo- wychowawcze                                                                                         
–    trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
–    trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
–    alkoholizmu lub narkomanii,
–    zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej,
–    klęski żywiołowej lub ekologicznej.


       Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza:
na osobę w rodzinie 514 zł
na osobę samotnie gospodarującą 634 zł


Osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji, których dochód przekracza kryterium dochodowe dla rodziny lub osoby określony w ustawie o pomocy społecznej, mogą ubiegać się  o tzw. zasiłek celowy specjalny.