ŚWIADCZENIANIA RODZINNE TO:

 • • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 • • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne , specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.

Obecnie można ubiegać się o następujące dodatki:

 • • dodatek z tytułu urodzenia dziecka
 • • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 • • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
 • • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 • • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

PODSTAWA PRAWNA :

 • • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. 2015, poz. 114 z późn. zm),
 • • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2013 r., poz. 3),
 • • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2015 r, poz. 1238).

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013r. (Dz. U. z 2013r., poz. 3).